Hirdetés

Elérhetőségek 

Cím: Templom utca 2, 537216, Kisgalambfalva, Hargita megye, Románia

Email: kisgalambfalviref@yahoo.com

Weboldal: https://www.facebook.com/kisgalambfalviref/

Rátoni Botond – Lelkipásztor

Telefonszám: (+4) 0743 220 766

Máthé József – Főgondnok

Telefonszám: (+4) 0740 833 047


A templom és a gyülekezet

A település katolikus lakossága a reformáció idején reformátussá lett. A 17. században már református anyaegyház létezett a faluban.

Középkori templomról nincs adat, bizonyára nem is volt. Írott források 1660 körül egy kis kápolnát említenek, illetve azt, hogy 1666-ban a templom javítását sürgette a lakosság, „látván annak pusztulását” (az 1661-es török pusztítás nyomán).

A Marosvásárhelyi generális zsinat határozata alapján a Kisgalambfalvi Református Egyházközség 1675 . június 23.-tól anyaegyház lett (ezt megelőzően Nagygalambfalva leányegyházközsége volt).

A jelenlegi templom a 17. században épülhetett, de 1790-ben a falu nagy részével együtt, teljesen leégett, majd újjáépítették 1798-ban. Az „égésre” emlékeztet a mennyezet festett kazettájának felirata:

Ez a mennyezet épetetett az eklézsija költségén W. Sándor Gergely papságában, anno 1798. A Magasságosnak dicsőséges székei eleitől fogva volt a mi szenthajlékunknak helye. Jerem. 17. r. 12. vers. Templom torony-harang mennyezettel egybe elégett volt 1790-ben.

A szószék és korona külső felirata:

Néhai Felszegi Tamás fiai, a feleségükkel együtt. Anno 1805 A.J.F. Schesburgienzinsis.

A szószékkorona belső felirata:

Isten dicsőségére, ezt a koronát csináltatták négy testvérek U. Mint Tisztelt ez: SZ. Újfalusi Felszegi Sándor, Sámuel, János és Lajos Uraimék, a maguk költségén.

Az orgona építési ideje ismeretlen. Belső felirata:

Ez az orgona újítatott Mátisfalvi Szőcs Sámuel álltal 1887-ben.

A 37 méter magas toronynak két lakója van egy nagy-, illetve egy kisharang. A nagyharang egyidős a templommal, vagyis 1798-ban öntették a segesvári Tellman Mihály által. Ez a harang 1879. január 24-én elhasadt, ezért a harangon a következő felírat található:

A K.galambfalvi ev. ref. Ekklézsia újra öntette saját költségén 1884 július havában, harangöntő Segesvari Machen Mihály álltal.

1916-ban a templom kisebbik harangja (amely ugyanabban az évben készült, mint a nagy) az első világháború áldozata lett:

Elvitték a szeretet hirdetőjét, hogy a gyűlölet szolgálatába álljon.

1924. pünkösd harmadnapján újra megkondult a templomtoronyban a kisharang is, amelyet az első világháborúban elhunytak és eltűntek emlékére öntettek. Isten segedelmével, 1992-ben került sor a templom külső és belső javítására. A javítás érdekes és szívszorító eseménye volt a befalazott címeres magyar zászlónak megtalálása, amelyet Albert Ferenc 1942-ben ajándékozott a gyülekezetnek. Ezt a zászlót Nagy Sándor lelkipásztor, Szabó Albert megyebíró, Miklósi Dénes tűzoltó parancsnok és Kerestély Ferenc titkos „temetésen” befalazott a katedra fölé.

2014-2020 közötti időszakban a gyülekezeti tagok áldozatos hozzájárulásával, Hargita Megye Tanácsának, Magyarország Kormányának és az Erdélyi Református Egyházkerület nagyvonalú támogatásainak köszönhetően a templom teljesen felújítodott.

A gyülekezet jelenlegi lélekszáma több mint 300 személy.

Presbiterek létszáma 27.


Képek

Hirdetés